چگونگی تعیین معیارها ورسم نمودار تحلیل سلسله مراتبی

0

مواد و روشها

ماهیت کار ارزیابی صلاحیت پیمانکاران و انتخاب پیمانکار مناسب از نوع تصمیمگیریهای چند معیاره است. مدل تصمیمگیری چند معیاره از مدلهای انتخابگر بوده و به منظور انتخاب مناسبترین گزینه از بین (m) گزینه موجود بکار میرود. مراحل انجام شناسایی و ارزیابی شاخص های موثر در انتخاب پیمانکاران برای پروژههای فاینانس شرکت آب و فاضلاب مشهد و ارزیابی پیمانکاران با استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی در (شکل (۱ به صورت فلوچارت خلاصه شده است:

تعیین معیارها و زیر معیارها و رسم نمودار تحلیل سلسله مراتبی

طراحی و توزیع پرسشنامه مقایسات زوجی معیارها و اخذ نقطه نظرات خبرگان

تبدیل متغیرهای کلامی به اعداد مثلثی فازی

  • محاسبه و تنظیم شاخص سازگاری برای هر پرسشنامه

تعیین وزن نسبی هر معیار با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

در علم تصمیمگیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویتبندی راهکارها مطرح است، چند سالی است که روشهای تصمیمگیری چند شاخصه جای خود را باز کردهاند. از این میان روش تحلیل سلسله مراتبی بیش از سایر روشها در علم مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیمگیری چند شاخصه است که اولین بار توسط (توماس ال. ساعتی) عراقیالاصل در دهه ۱۹۷۰ ابداع گردید. اما در شرایطی که نمیتوان اطلاعات را به صورت یک عدد دقیق کمی ارائه کرد از ارزیابی کلامی به جای ارزش های عددی خاص استفاده میشود .[۱۳] از آنجائیکه ارزیابی کلامی توسط افراد بصورت تقریبی انجام میشود، استفاده از منطق فازی و بالاخص توابع عضویت مثلثی و ذوزنقهای برای تقابل با ابهام این نوع ارزیابی ها مناسب است. در واقع برای استفاده از نظرات مبهم و احتمالی تصمیم گیرندگان، استفاده از فرآیند تحلیل سلسه مراتبی فازی با بکارگیری اعداد مثلثی توصیه شده است. بنابراین در این تحقیق، تعیین وزن معیارها از تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.