چگونگی نگهداری از دﻳﻮارﻫﺎي ﺳﺒﺰ زﻧﺪه

0

ﻧﻤﺎي ﺳﺒﺰ ﺳﻨﺘﻲ

ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻲ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ دﻳﻮار ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﻻورﻧﺪه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ و ﺑﺪون ﺣﺎﺋﻞ در ﻃﻮل دﻳﻮار ﺑﺎﻻ ﻣﻲ روﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت، و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻻ.

 دﻳﻮارﻫﺎي ﺳﺒﺰ زﻧﺪه

دﻳﻮار ﻫﺎي زﻧﺪه، ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﭘﻴﺶ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺮاﻛﭽﺮ ﺳﺒﻜﻲ، ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه، و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از دﻳﻮار ه اي زﻧﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .دﻳﻮار ﻫﺎي زﻧﺪه، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آن ، ﺟﻨﺲ ﺻﻔﺤﺎت و ﻧﻮع ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﻳﺎ داﺧﻠﻲ آن، ﺟﺰﻳﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ.

دﻳﻮار زﻧﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎي ﺳﺒﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ آﺑﻴﺎري و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﻓﺰودﻧﻲ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎن دارد .از ﻣﺰاﻳﺎي دﻳﻮار ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﺎن آن ﻣﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻛﺮد. ﺣﺴﻦ دﻳﮕﺮ دﻳﻮار ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﭘﻴﺶ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﻮﺷﺸﻲ آن اﻳﻦ اﺳﺖ، ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ رﺳﻨﺪ.

دﻳﻮار زﻧﺪه ي ﻓﻌﺎل

دﻳﻮار زﻧﺪه ي ﻓﻌﺎل، ﻳﻜﻲ از ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع دﻳﻮارﻫﺎي ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ و ادﻏﺎم در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ / ﺳﺮﻣﺎﻳﺶ وﺗﻬﻮﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻮاي ﻓﻀﺎ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ را ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺮارﺗﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ . در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، از ﻫﻮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ؛ ﺷﺎخ وﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ را ﺟﺬب ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ، ﻣﻮﺟﻮدات ذره ﺑﻴﻨﻲ رﻳﺸﻪ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ و ذرات ﻣﻌﻠﻖ درﻫﻮا را ﻣﻴﺰداﻳﻨﺪ، و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻮاي ﺗﺎزه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻫﻮاﻛﺶ درون ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه وﺳﭙﺲ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﻴﺸﻮد .در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺑﻴﻦ دو ﻻﻳﻪ ﻣﻨﺴﻮج ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻴﺪروﭘﻮﻧﻴﻚ ﺑﻮده و ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آب ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.