کاربردهای احتمالی VMS

0

کاربردهای احتمالی VMS

مثال هایی از استفاده محتمل VMS عبارتند از:

  • اطلاع رسانی در مورد پایان یک مسیر (شامل سیستمهای جزر و مد) و سرعت تردد مناسب در یک مسیر
  • خطرات کلی مسیرهای پرازدحام (ترافیک کند و یا توقف ترافیکی در مسیر پیشرو، خودروهای امدادی در مسیر، تعداد بیش از حد اتومبیلهای پشت سر هم و …)
  • اطلاعات مرتبط با انتخاب مسیر (جاده در دست عملیات ساختمانی، بستهبودن مسیرها، تأخیرتخمین زده شده، مسیرهای جایگزین پیشنهادی و …) چه در طول یک مسیر و چه در مسیر اطلاعات در مورد حملونقل عمومی (معمولاً در مجاورت مکانهایی که در آن امکان پارکنمودن خودرو و استفاده از وسایل نقلیه عمومی وجود دارد)
  • وضعیت های آبوهوایی (کاهش دید، جاده لغزنده، باد شدید، غیره)
  • پیامهای مربوط با محیط زیست
  • تعداد مکانهای خالی و موقعیت پارکینگها
  • هشدارهای مربوط به پلهای با ارتفاع کم، خودروهای با ارتفاع زیاد، خودروهای با وزن بیش از حد
  • دیگر پیامهای هشدار مربوط به خطرات احتمالی و ایمنی (رامو و کلمالا، ۲۰۰۵ و آیین نامه ۲۰۰۱،.(AASHTO

برخی از این موارد در ادامه تشریح میشوند.

بسته بودن  مسیرها  و  سرعت

پیشنهادی در هر یک از خطوط یک جاده

از VMS میتوان جهت اطلاعرسانی در مورد بستهبودن جادهها و نیز نشان دادن سرعتهای مجاز متغیر، چه به منظور فراهمآوردن این امکان که رانندگان پیش از رسیدن به خطرات احتمالی از سرعت خود بکاهند و چه به منظور بهبود جریان کلی ترافیک با استفاده از سرعتهای مجاز متغیر.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.