کاربرد سـنجش از دور در بررسیها و برنامـه ریـزی هـای کشاورزی و منـابع طبیعی

0

  مقدمه

سـنجش از دور به کمک امواج الکترومغناطیس طبیعـی و مصنوعی در بررسیها و برنامـه ریـزی  هـای کشاورزی و منـابع طبیعی کاربرد فراوان دارد.

تکنیک های سنجش از دور به  دلیل تناوب در اخذ تـصاویر ی ک ناحیـه ، تـصویر بـرداری در ط وـ ل موج  های مختلف در یک زمان و در نهایت امکـان پـردازش و تفسیر سریع داده های کسب شده به طور گسترده در تحلیل  های مختلف مربوط  به گیاهان مورد استفاده قرار میگیرند. امروزه در بسیاری از بخش ها کاربرد تصاویر ماهواره ای نه تنهـا هزینـه چندانی ندارد، بلکه منافع آن  به حدی است ک ه ـ هزینه خرید داده ها در مقابل سرعت انجام کـار، دقـت و حجم اطلاعـات به  دست آمده ناچیز میباشد. در حـال حاضر منـافع حاصل از سنجش از دور به واسطه به هنگام بـودن و امکـان آشکارسازی تغییرات ســریع محیطــی بــه خـوبی در تکنیک هــایی کــه در کشاورزی به کار میرود نمایان شده است .

تخمـین و تعیین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در برنامه ریزی  هـا و تصمیم گیری ها بـسیار اهمیت دارد . جمـع آوری اطلاعـات و مشاهدات زمینـی و تهیـه گزارشـات در خـصوص وضعیت وسطح زیر کـشت محصولات کشاورزی ب اـ روش های سـنتی پرهزینه و زمان بر و در مناطق وسیع عملا   قابل اجرا نمی باشد.

داده  های حاصل از سنجش از دور می توانند با تـشخیص نوع و تعیین سطح زیر کشت محـصولات ، اطلاعـات مفیـدی در ایـن رابطه به متخصصان کشاورزی ارائه کند اساس برنامه ریزی و مدیریت صحیح در کشاورزی داشـتن آمار و اطلاعات دقیق و بـه هنگـام از ظرفیت های کشاورزی می باشد.

استفاده از داده های سنجش از دور به ـ دلیـل داشـتن ویژگی هایی مانند چند زمانه بودن ، چنـد طیفـی بودن ، قابلیـت تفکیک مکانی و رادیومتریکی مناسب و متنوع ، دیـد وسیع و یکپارچه ، قـادر به ـ تفکیـک عارضـه ه اـ و پدیـده های مختلـف کشاورزی از جمله سطح ، نوع و الگوهای زمانی و مکانی کشت هستند.آگاهی از توزیـع انواع محصولات کشاورزی از نیازهای اساسی در برنامه ریزی و تصمیم گیـری های بازرگانی می  باشد وهمچنین این امر بـرای بررسـی پـاره ای از مطالعـات کشاورزی مانند تنش آبـی و بـرآورد بـازدهی بـسیار ضـروری می  باشد

.در سال های اخیر، استفاده از سـنجش از دور و سیـستم اطلاعات جغرافیایی  در مطالعات کشاورزی و تهیه نقشه های موضوعی گسترش فراوانی پیدا کرده است . تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی از نیازهای اساسـی بـرای مـدیریت و نظارت زیست محیطی است . این نقشه ها در برنامه ریزی و تصمیم گیری  ها در بخش  های مختلف استفاده می شـوند، مطالعـه مکان  های زیر کشت با استفاده از داده های ماهواره ای موجـود و تهیه نقشه اراضی زیر کشت آن در هر سال میتواند دولت را در مدیریت بهینه این اراضی و برنامه ریزی برای توزیع محـصولات کمک کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.