ﻓﻮاﻳﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﺎی ﺳﺒﺰ

0

 دﻳﻮار زﻧﺪه ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل

دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ از ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻮا از رﻳﺸﻪ ﻫﺎﺑﻪ درون ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺪارد.ﺑﻌﻀﻲ از دﻳﻮارﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﭘﺸﺖ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در دﻳﻮارﻫﺎی ﻓﻌﺎل رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در دﻳﻮارﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﻴﭻ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻲ ﺑﺮای ﮔﺮدش ﻫﻮا وﺟﻮد ﻧﺪارد.در ﻋﻮض آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎز ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮدی ﻧﺴﺒﻲ در ﮔﺮدش ﻫﻮای آزادﺗﺎ اﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ،اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ.

  اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻫﻮا

اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی اﻣﺮوز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﻲ،اﺛﺮات ﺟﺰاﻳﺮ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب وﻫﻮا از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻤﻮدی ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎزی آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎی ﻫﻮا ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺼﻨﻮع ﻋﺎری از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻛﻨﻮن در ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﻴﺎ اﻟﺰاﻣﺎت و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮای ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺼﻨﻮع ﺷﻬﺮی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎم ﺳﺒﺰ و ﻧﻤﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ.اﻳﻦ اﻳﺪه ﻛﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻤﺎری زﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺳﻄﻮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت آب ﺑﺎران ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﺪه ﻣﻌﻤﺎری زﻧﺪه ﻳﻚ راه ﺣﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻴﺎن ﻣﻌﻤﺎران ﻣﻨﻈﺮ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎن دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.