مرور رده

مطالب

چگونگی نگهداری از دﻳﻮارﻫﺎي ﺳﺒﺰ زﻧﺪه

ﻧﻤﺎي ﺳﺒﺰ ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻲ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ دﻳﻮار ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﻻورﻧﺪه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ و ﺑﺪون ﺣﺎﺋﻞ در ﻃﻮل دﻳﻮار ﺑﺎﻻ ﻣﻲ روﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ…

ﻓﻮاﻳﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﺎی ﺳﺒﺰ

 دﻳﻮار زﻧﺪه ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل دﻳﻮار ﺳﺒﺰ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ از ﺣﺮﻛﺖ ﻫﻮا از رﻳﺸﻪ ﻫﺎﺑﻪ درون ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺪارد.ﺑﻌﻀﻲ از دﻳﻮارﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﭘﺸﺖ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در دﻳﻮارﻫﺎی ﻓﻌﺎل رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ…

انواع سیستم های ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ی نماهای سبز

ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی دو ﺑﻌﺪی اوﻟﻴﻦ ﻧﻮع از ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ دو ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﻲ،ﻣﻴﻠﮕﺮد و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی اﺳﺖ.ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎی دوﺑﻌﺪی ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻛﺸﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﺑﺎرﮔﺬاری اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﺗﻼﻗﻲ ﻛﺎﺑﻞ…

مراحل اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﭘﺮوژه

اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺰا و روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ،ﻃﺮاح ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺧﻮد دارد.ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب راه ﮔﺸﺎی ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻚ…

راهکارهای ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻴﺮاث ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ.ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ…

ارائه تعادلات فازی برای سیستم های مخلوط

 مقدمه ارائه تعادلات فازی برای سیستم های مخلوط حاوی ترکیباتی که پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند؛ در صنایع نفت و پتروشیمی بسیار اهمیت دارد. به طور مثال: متانول و انواع گلیکول ها مانند مونو اتیلن گلیکول (MEG) که به عنوان…

ارائه تعادلات فازی برای سیستمهای مخلوط حاوی متانول

 متانول ارائه تعادلات فازی برای سیستمهای مخلوط حاوی متانول در صنایع پتروشیمی و نفت بسیار اهمیت دارد. متانول یکی از مهمترین بازدارندههای سیستمهای گازی – هیدرات (اب) است. در واقع یکی از سه ماده شیمیائی پرکاربرد در…

بررسی یک سیستم چند جزئی در فشارهای بالا

 تمامی تعادلات فازی یک سیستم چند جزئی در فشارهای بالا قابل تعمیم و سازگار با CPA نمی باشد. *- همان طور که ذکر کردیم در فشارهای بالا CPA برای SLE در سیستم الکل – آلکان کاربرد دارد. برای ۱-آلکانول – الکان در فشار بالا…

تعریف و مفهوم تعلق اجتماعی به مکان

در مقدمه نخست به روش تحقیق، تعریف تعلق اجتماعی به مکان، و مفهوم بازار پرداخته می شود. روش تحقیق در این پژوهش دارای رویکردی تحلیلی، اسنادی، مشاهدات میدانی و مصاحبه است که با بهره گیری از منابع موجود به بحث و بررسی…