مرور رده

مطالب

تعریف بازار و آشنایی با گونه شناسی بازار

بازار  تعریف بازار واژه ی بازار، به معنی محل خرید و فروش و عرضه ی کالاست. این واژه، بسیار کهن بوده و در برخی از زبانهای کهن ایرانی وجومیرسلیم،دداشته است. (( ۳۴۰ :۱۳۷۵ در فارسی میانهوازاربهآن »« و درفارسی پهلوی،…

بررسی نمودهای های تجلی تعلق اخلاقی- اعتقادی در بازار تبریز

الگوهای بازار -۱ راسته -۲ سرا -۳ تیمچه -۴دالان -۵ سبزهمیدان -۶ مجموعه ها: الگوهایی که در بالا ذکر شد در ترکیب با هم، مجموعهها را به وجود مینوعآورند. رایجترین مجموعه ها ترکیب یک تیمچه، یک سرا و یک راسته است. مجموعه…

موقعیت بازار تبریز به عنـوان اصلیترین مرکز داد و ستد مردم تبریز

در کالبد بازار ، فضاهای متنوع و گوناگونی حضور دارند. مساجد، تکایا، کاخها، کاروانسراها ، مراکز دینـی، مدارس، کتابخانه ها سقا خانه ها، قلاع و استحکامات دفاعی جزیی از ساختار بازار اصلی شهر می باشند . علاوه بر اینها ،…

بررسی نکات موثر در ایجادحس تعلق به مکان در مجموعه ی بازار

حس تعلق به مکان به لحاظ فرهنگی، منعکس کننده مولفه اصلی حیات اجتماعی – فرهنگی می باشد. درنمونه ی مورد مطالعه در این تحقیق، تحقق تعلق جمعی در بازار سنتی تبریز، ناشی از تجربه متقابل نیروهای فیزیکی، هیجانی و اجتماعی…

تاثی نظامی از ابیات عربی در سرودن لیلی و مجنون

بردن پیر زن مجنون را به خیمه لیلی: در دیوان مجنون (گرد آوری والبی)آمده است که روزی مجنون به طرف کوی لیلی حرکت کرد و چون به نزدیکی آنجا رسید مضطرب و نگران شد و ندانست که با چه حیله و نیرنگی وارد کوی لیلی شود در همین…

تفاوت های شعرلیلی و مجنون نظامی و داستان عربی

وقوع جنگ بین نوفل و قبیله لیلی: این مورد نیز از جمله مواردی است که نظامی به داستان افزوده و در داستان عربی چنین موردی ذکر نشده است : آنچه در اصل عربی داستان در این زمینه آمده این است که نوفل ،مجنون را دید ،با او…

هزینه ساخت سیستم های جمع آوری فاضلاب

مقدمه با توجه به هزینه بالای ساخت سیستم های جمع آوری فاضلاب، انتخاب بهتر ارکان ساخت و اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب نقش اساسی در اجرای سریعتر و هر چه بیشتر چنین طرح هایی در سراسر کشور خواهد داشت. سیستم جامع فاضلاب…

آشنای با روند انتخاب پیمانکار

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را به عنوان یک روش تصمیمگیری بالقوه جهت پیش ارزیابی پیمانکار در مدیریت پروژه ارائه دادند. در این تحقیق پس از آنکه پیش ارزیابی پیمانکاران صورت میپذیرد، تنها شش معیار حفظ میشوند و ارزیابی…

چگونگی تعیین معیارها ورسم نمودار تحلیل سلسله مراتبی

مواد و روشها ماهیت کار ارزیابی صلاحیت پیمانکاران و انتخاب پیمانکار مناسب از نوع تصمیمگیریهای چند معیاره است. مدل تصمیمگیری چند معیاره از مدلهای انتخابگر بوده و به منظور انتخاب مناسبترین گزینه از بین (m) گزینه موجود…

سابقه ی پایداری المان های خرپا و تعیین نیروی کمانشی تحقیقات مهندسی سازه

 مقدمه پایداری المان های خرپا و تعیین نیروی کمانشی آن ها سابقه ی بسیاری در تحقیقات مهندسی سازه دارد. از سال های دور تلاش هایی برای کمانش ستون ها انجام شده است . مسایل الاستیکا نخستین بار توسط اولر در سال ١٧٧٠ مورد…