مرور رده

مطالب

معرفی ضریب فنریت برای بهبود ماتریس پس از کمانش

تکنیک های لازم جهت انجام چنین بهبودی را می توان به طور گسترده در دو گروه کلی تقسیم بندی کرد . (١  استفاده از جابجایی ثابت به جای استفاده از نیرو که بیشتر در زمانی که شرایط تکیه گاهی مسئله معلوم باشد از آن استفاده می…

نتایج تحلیل خرپا در سه روش

خرپا با ۶١ گره ، دارای ١۵۶ عضو می باشد و معادله سطح نقاط آناست . بار به مرکز خرپا به صورت جابه جایی به میزان cm٠۵ وارد می شود. تمام مقاطع یکسان با مدول الاستیسیته و سطح مقطع  وممان اینرسی می باشند. نمودار بار-تغییر…

خصوصیات مخزن و مشکلات فرآیند تولید از آن مخزن

مقدمه تولید بهینه از یک مخزن نفتی به عنوان هدف اصلی بهره برداری از یک میدان نفتی، بستگی به عوامل گوناگونی از جمله آگاهی از خصوصیات سازندی و توزیع سیالات در داخل مخزن دارد. در طول دوره فعالیت یک مخزن نفتی مراحل…

کاربرد سـنجش از دور در بررسیها و برنامـه ریـزی هـای کشاورزی و منـابع طبیعی

  مقدمه سـنجش از دور به کمک امواج الکترومغناطیس طبیعـی و مصنوعی در بررسیها و برنامـه ریـزی  هـای کشاورزی و منـابع طبیعی کاربرد فراوان دارد. تکنیک های سنجش از دور به  دلیل تناوب در اخذ تـصاویر ی ک ناحیـه ، تـصویر…

انعکاس برخورد امواج الکترومغناطیسی باانواع پدیده ها

سنجش از دور(RS) از زمانهای گذشته تاکنون روشهای مختلفی برای جمع آوری داده های مبتنی بر مکان وجود داشته است که از آن جمله می توان به مشاهدات نجومی، فتوگرامتری، نقشه برداری و سنجش از دور اشاره نمود. سنجش از دور از…

آشنایی با فرآیند توسعه

توسعه فرایندی است زمانمند که طی آن تغیرات اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی ،زیربنایی، رفاهی و… به منظوربهبودوضعیت ترقی،خوشبختی،  ارتقاءبهداشت ، ارتقاء تحصیلات و…برای همه اقشارجامعه ایجاد می گردد. توسعه به مفهوم امروزی آن از…

جایگاه داده های ماهواره ای در برنامه ریزی و توسعه پایدار

جایگاه داده های ماهواره ای در برنامه ریزی و توسعه پایدار دربرنامه ریز ی اولین و مهمترین مرحله تعیین هدف یا اهداف میباشد و سپس طراحی  فرایند های  که ما را جهت رسیدن به آن اهداف یاری می کنند . این فرایند نیاز به…

شناسایی وتعیین سطح گسترش آفات وامراض گیاهی درسطح اراضی کشاورزی

کاربرد های سنجش از دور در کشاورزی -تعیین سطح زیرکشت : : با پیشرفت تکنولوژی در سنجنده ماهوارهای درخصوص قدرت تفکیک فضایی بالا این امکان بوجود   آمده است که بتوان سطح اراضی کشاورزی را اندازه گیری نمود.ازجمله این…

شناسایی منابع آلوده کننده وروند گسترش آن

پوشش محصولات کشاورزی: به منظوراینکه بیمه گر وبیمه شونده ،ارزیابی دقیقی از میزان پرداخت خسارت دراراضی کشاورزی داشته باشند تصاویرماهواره ای می توانند بسیارموثرباشند.بیمه گرمی تواند در مرحله اول بررسی وضعیت کنونی…

شناسایی اراضی مرطوب و باتلاقی

شناسایی اراضی مرطوب و باتلاقی: اراضی کشاورزی که سطوح آب زیرزمینی در آن بالا باشد باعث از بین رفتن آن می  شود از آنجاکه آب موجود در اراضی کشاورزی در تصاویر ماهواره ای قابل تشخیص  می باشند میتوان با استفاده از این…