مرور رده

مطالب

تعریف معیارهای عرض فلاشینگ

۱- مقدار جریان برای شستن رسوبات و تعادل آنها کم می باشد. به علت آنکه تخلیه ناقص مخزن نیز میتواند باعث ایجاد تعادل در رسوبات گردد، باید تعریف جدیدی از نسبت تعادل رسوب (SBR) داشته باشیم . این نسبت میتواند به عنوان…

مهمترین مانع بر سر اجرایی شدن رفع مشکل ترافیک در کلان شهرها

 مقدمه در دنیای متمدن کنونی با افزایش ترافیک در کلان شهرهای دنیا، رفع مشکل ترافیک از جمله مسائل مهم و حائز اهمیت میباشد. استفاده از این تابلوها در سطح شهر به روانسازی ترافیک و رفع گرههای ترافیکی تشکیل شده در سطح شهر…

آشنایی با نام های دیگر تکنولوژیVMS

در استفاده از اینگونه تابلوها هزینه های نیز وجود دارند که شامل هزینه تهیه و خرید، هزینههای مربوط به استفاده از آنها و نیز هزینه نصب،تعمیر و نگهداری میباشند. اما این مقدار بطور چشمگیری به نوع تابلوها و اطلاعات صحیح…

چراهای ایجاد VMS

ارزیابی سه اصل اولیه اهداف VMS هدف از استفاده از VMS فراهمکردن اطلاعات اجباری و یا کمکی برای رانندگان در جادهها در ارتباط با موقعیتهای پیشرو و یا اتفاقاتی که در نزدیکی آنها رخ داده است، میباشد. در رابطه با ازدحام،…

کاربردهای احتمالی VMS

کاربردهای احتمالی VMS مثال هایی از استفاده محتمل VMS عبارتند از: اطلاع رسانی در مورد پایان یک مسیر (شامل سیستمهای جزر و مد) و سرعت تردد مناسب در یک مسیر خطرات کلی مسیرهای پرازدحام (ترافیک کند و یا توقف ترافیکی در…

موارد استفاده از از VMSها برای رانندگان

   آثار تقاضا تعیین مقدار مزایای این نوع تابلوها کاری دشوار است و شواهد دقیق کمی در مورد اثر تقاضا وجود دارد. از VMSها اغلب برای اطلاع رسانی به رانندگان در مورد ازدحام، اتفاقات پیشرو و تأخیرهای غیرمنتظره استفاده…

نتایج بکارگیری سیستمهای اطلاعات پارکینگ (PGI)

بکارگیری سیستمهای اطلاعات پارکینگ (PGI) میتواند ازدحام ناشی از جستجو برای جای پارک را هنگامی که تقاضا برای پارکینگ بیشتر از عرضه محلی میشود را کاهش دهد. این کار با هدایتکردن رانندگان به محلهای پارکینگی جایگزین…

انواع پیام های مختلف VMS

فناوری VMS میتواند جهت بهبود روانی ترافیک و ایمنی رانندگان مورد استفاده قرار بگیرد. گزارش نهایی کوپر و میشل تحت عنوان ایمنی و مؤثربودن استفاده گسترده تر از VMS این نتایج را ارائه داد کوپر و میشد ۲۰۰۲ رانندگان…

اثر سیستم هاي راهنمایی در سفر بر سرعت رانندگی

چاترجی و همکاران در سال 1999 مطالعه اي راجعبه میزان مفیدبودن VMS در لندن صورت دادند. هدف تابلوها اطلاع رسانی به رانندگان در مورد وقایع برنامهریزيشده و مشکلات رایج شبکه جادهاي است. بمنظور راهنمایی در مورد سرمایه…

بررسی علل ورشکستگی

مقدمه: امور تجاری بر پایه دو اصل سرعت و اعتبار جریان دارد و تجار نمی توانند قبل از انجام هر معامله در مورد وضع مالی تاجر طرف معامله خود بررسی کافی بنمایند و اصولا معاملات آنها بر اساس اعتماد به یکدیگر صورت می پذیرد.…