مرور رده

مطالب

تغییرات قاعده تعلیق تعقیبات هنگام اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی

حکم دادگاه استان بر استواری حکم محکومیت صادر کننده چک بی محل از حیث جنبه عمومی و فسخ آن از حیث محکومیت در قبال مدعی خصوصی و رد دعوی او به اینکه (متهم 18 روز قبل از تقدیم دادخواست مدعی خصوصی متوقف شناخته شده و اقامه…

استثنائات وارد بر قاعده تعلیق تعقیبات شخصی بستانکاران

جانشینی مدیر تصفیه موجب رفع تکلیف طلبکاران نسبت به طلبشان به ورشکسته که به موجب قانون برقرار گردیده اسـت نمی شود. بنابراین، هرگاه ورشکسته ، ظهرنویس سند تجاری باشد، طلبکار برای استفاده از حقی که مـاده 249 قـانون…

بررسی اثر دعاوی شخصی در اداره ی امور ورشکسته

الزام دارنده سند تجارتی در مراجعه به دیگر مسئولان متضامن، زمـانی کـه متعهـد سـفته، بـراتکش یـا براتگیـر قبـول کننـده ورشکسته می باشد، بر اساس حکم آمره ماده 422قانون تجارت، محرز و مسلم است. علیهذا، اداره یا مـدیر…

تشریفات لازم جهت تعیین دارایی تاجر ورشکسته

-برای اینکه طلبکاری بتواند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را بنماید باید طلب او دین مسلم، که تشخیص این امر با دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی است، به علاوه لازم است موعد پرداخت طلب رسیده باشد. منتهای مراتب پس از صدور…

نحوه رسیدگی به مطالبات و قبولی آن ها از طرف اداره تصفیه

پس از آگهی، طلبکاران و کسانی که نسبت به اموال تاجر ورشکسته ادعایی دارند باید طلب یا ادعای خود را اعلام کنند تا مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرد. نحوه رسیدگی به مطالبات و قبولی آن ها از طرف اداره تصفیه بیشتر جنبه قضایی…

تفسیر متون ادبی با استفاده از شیوه های روانکاوی

چکیده نقد روانکاوی گونهای از نقد ادبی به شمار میآید که برخی از شیوه های روانکاوی را برای تفسیر متون ادبی بـه کـار میبرد. روانکاوی در درجهی نخست کارکردی ادبی ندارد، بلکه شیوهای بـالینی و درمـانی اسـت. بـا ایـنحـال…

تحلیل شاهنامه فردوسی به عنوان یکی از آثار بزرگ جهانی

– پیش درآمد و پیشینه پژوهش نقد روانکاوی گونهای از نقد ادبی به شمار میآید که برخی از شیوههای روانکاوی را برای تفسیر متون ادبی به کار میبرد. روانکاوی در درجهی نخست کارکردی ادبی ندارد، بلکه شیوهای بالینی و درمانی است.…

تعریف عقدهی حقارت از دید آدلر

ناتوانی در غلبه بر احساس حقارت سبب تشدیـد و تقویت این احسـاس شده و منجـر به شکـلگیری عقدهای میشود که آدلر از آن به عنوان عقدهی حقارت2 نام میبرد (شولتز، .(144 :1383 وی در آخرین نوشتههایش در مورد آن میگوید »عقدهی…

سرچشمه و منبع برتری جویی از نظر آدلر

تلاش برای برتری؛ هدف غایی: برتریجویی از احساس حقارت سرچشمه میگیرد و این دو از هم جداشدنی نیستند. (سیاسی، (85 :1389 آدلر مفهوم تلاش برای برتری را به عنوان هدف غایی تلاش آدمی و واقعیت اساسی زندگی در نظر دارد. برتری…

علت کینه توزی شغاد برادر رستم در شاهنامه

طرد و جداشدن از خانواده در سن جوانی: شاید بتوان گفت مهمترین عامل در شکلگیری عقده حقارت در شغاد دور شدن از سرزمین پدری باشد. در حالیکه رستم همیشه در سیستان بوده و فرمانروای مقرّ پدر بوده است. زال ابتدا از تولّد شوم…