مرور رده

مطالب

چگونگی تعیین دارایی تاجر ورشکسته

پس از آگهی، طلبکاران و کسانی که نسبت به اموال تاجر ورشکسته ادعایی دارند باید طلب یا ادعای خود را اعلام کنند تا مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرد. اگر طلب مسلم و قبول شد، مدیر تصفیه باید در روی سند، قبول شدن آن را قید و…

تحلیل قانون دعوت از بدهکاران تاجر در لمور تصفیه دیون تاجر

 دعوت از بدهکاران تاجر به همان طریقی که در مورد بستانکاران گفته شد، در آگهی از بدهکاران تاجر نیز دعوت می شود که در مهلت مقـرر در بنـد 2 ماده 24 قانون اداره تصفیه خود را معرفی کنند. در نهایت در حالی که قانون گذار…

منظور از اشخاص در دعوت از سایر اشخاص قانون تصفیه امور ورشکستگان چه کسانی هستند؟

با توجه به اصل شخصی بودن جرائم و اینکه مدیران شخص حقوقی وکیل شخص حقوقی تلقی می شوند، بـا نبـودن نـص در این مورد باید چنین نظر داد که مدیران، به لحاظ تخلف از بند 3 ماده مذکور، قابل مجازات نیستند. ایـن مـورد از مـوارد…

اقدامات لازم برای اعلام ورشکستگی

hگر مال شخص ثالثی در قبال طلب طلبکاری از ورشکسته در رهن باشد، مال ارزیابی شده و این قسمت، جزء طلب بسـتانکاران قید می گردد تا در صورتی که مال مورد رهن قبل از تقسیم وجوه حاصله به فـروش رسـیده و بسـتانکار بـه حـق خـود…

تفاوت بین طلبکاران در قانون تجارت ایران

برعکس، در حقوق ما از همان ابتدا قانونگذار تفاوتی میان طلبکاران قائل نشده است و کلیه آنان، اعـم از طلبکـاران دارای حـق رجحان، دارای وثیقه، یا طلبکاران عادی باید تشریفات اعلام را رعایت کنند. این راه حل منطقی است و با…

شکل اعلام طلب طلبکاران در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه

بند سوم: شکل اعلام نه در قانون اداره تصفیه و نه در قانون تجارت شکل خاصی برای اعلام طلب طلبکاران پیش بینـی شـده اسـت. بنـابراین اعـلام طلب ممکن است به طور کتبی به اداره تصفیه ارسال شود، یا در اولین جلسـه ای کـه بـرای…

آثار و نتایج عدم اعلام طلب طلبکاران

قاعدتاً در فهرست باید میزان طلب تا روز صدور حکم ورشکستگی و نیز تاریخ سررسید طلب مشخص شود هرگـاه طلـب دارای وثیقه یا حق رجحان باشد، این نکته نیز باید ذکر گردد. البته قید نکردن نکته اخیر، حق طلبکار نسبت به وثیقه یا حق…

حدود اختیارات اداره تصفیه برای رسیدگی امور ورشکسته

بنابراین پس از انقضای موعد مقرر در آگهی برای ارائه اسناد، اداره تصفیه به مطالبـات رسـیدگی نمـوده و تصـدیق، یـا رد مـی نماید. و جلب نظر متوقف را در صورتی که در دسترس باشد، خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهـارات…

راه های اعتراض به صورت مطالبات درج شده در آگهی

اعتراض به صورت مطالبات این صورت] صورت مطالبات[ از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران خواهد رسید و در اختیار کسانی که ادعای حقـی نسـبت بـه متوقف می نمایند گذاشته می شود. به بستانکاران مردود و همچنین بستانکارانی که حق…

هدف اساسی ازوضع قوانین و مقررات ورشکستگی در قانون تجارت

تعلیق تعقیبات شخصی بستانکاران  مبنای قاعده در حقوق مدنی هر کس باید مراقب منافع فردی خود باشد و در صورت اقدام فوری نسـبت بـه دیگـران در وصـول طلـب خـود شانس بهتری خواهد داشت اما در حقوق تجارت هدف اساسی قوانین و…