ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ

ﻣﻘﺪﻣﻪﭘﺲ از وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ در اروﭘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ، (ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ) ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺷﮕﺮﻓﻲ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻓﻨﺎوری ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ، ﻃﻮری ﻛﻪ دوران ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ را ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب ﺳﻮم ﻓﻨﺎوری ﻳﺎ دوران اﻧﻘﻼب در…

رهبری زهراگین و عوامل اثر گذار در ایجاد آن

سازمان پدیده ای اجتماعی است که دارای ابعاد مختلفی بوده و انسان در آن دارای جایگاه ویژه ای است. در واقع، امروزه منابع انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه های سازمان مطرح بوده و نگاه هزینه ای به آن ها در حال از بین رفتن…

دانلود مقاله تجلی احادیث موضوعه در اشعار زن ستیزانه فارسی

مقاله تجلی احادیث موضوعه در اشعار زن ستیزانه فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۷۷ تا ۹۶ منتشر شده است.نام: تجلی احادیث موضوعه…

دانلود مقاله بررسی تطبیقی رویکرد مضمونی ادبیات پایداری در ایران و فلسطین

مقاله بررسی تطبیقی رویکرد مضمونی ادبیات پایداری در ایران و فلسطین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۵۵ تا ۷۶ منتشر شده است.نام:…

دانلود مقاله بررسی تطبیقی جایگاه آرمانی وطن نزد شعرای مهجر شمال و مهجر جنوب

مقاله بررسی تطبیقی جایگاه آرمانی وطن نزد شعرای مهجر شمال و مهجر جنوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۲۳ تا ۵۴ منتشر شده است.نام:…

دانلود مقاله اسلوب و مقاصد بکارگیری تمثیل در دیوان حسان العجم

مقاله اسلوب و مقاصد بکارگیری تمثیل در دیوان حسان العجم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.نام: اسلوب و مقاصد…

دانلود مقاله هنجارگریزی معنایی، خصیصه سبکی کلیم کاشانی

مقاله هنجارگریزی معنایی، خصیصه سبکی کلیم کاشانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۴ منتشر شده است.نام: هنجارگریزی معنایی،…

دانلود مقاله تعیین رابطه تمایز یافتگی خود، هوش هیجانی و رضایت زناشویی درمراکز مشاوره شهر شاهرود…

مقاله تعیین رابطه تمایز یافتگی خود، هوش هیجانی و رضایت زناشویی درمراکز مشاوره شهر شاهرود (ترنم، صبا، روزبه، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱…

دانلود مقاله مشارکت اجتماعی زنان و تاثیر آن بر رفاه خانواده (مطالعه موردی: منطقه ۹ شهر تهران)

مقاله مشارکت اجتماعی زنان و تاثیر آن بر رفاه خانواده (مطالعه موردی: منطقه ۹ شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۳۳ تا ۶۲ منتشر شده…