کاربرد استفاده از نشانه های نقطه(.) و ویرگول(،)

کاربرد استفاده از نشانه های نقطه(.) و ویرگول(،) اگر این نشان در جای خود قرار نگیرد، معنی و مفهوم را به کلی عوض نموده و یا جای مثبت و منفی را به صبر نحوی تغییر می دهد که منظور نظر نویسنده باژگونه به خواننده منتقل گردد. این نشان بیشتر برای…

چند ستاره و موارد استفاده از آن

انواع نشانه گذاری در متن طبق ماده ۱۱۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۹۹/۹/۱ (کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و………) کلیه اموال غیرمنقول در اختیار وزارتخانهها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است. بنابراین…

نحوه عمل با علامت نگارشی سه ستاره

به منظور احتراز از تکرار مطالبی که پیش تر در کتاب یا نوشته درج گردیده است، نویسنده از نشانه موازی هم استفاده می کند. بدین ترتیب که با قید این نشانه، به خواننده توجه می دهد که مطلب مورد نظر در صفحات پیشین درج شده که به آن مراجعه کند. پیش…

شرح علامت سه ستاره، علامت مناسب برای تغییر روال نوشته

در اینجا خواننده با مشاهده علامت سه ستاره، آماده دریافت مطلبی خواهد بود که از نوع و جنس مطالب قبلی نیست. – مراقبت کفایت منطقی اجزا در نوشته: در این مرحله نوشته نخست از نظر نویسنده وبعد از دیدگاه خواننده مورد بررسی قرار می گیرد. در بادی…

اقدامات لازم جهت رفع کمبود ها در متن

برای رفع کمبودها ابتدا به وارسی جمله ها میپردازیم. کمبودهای آن را که گاهی بسیار کوچک مانند اضافه نمودن یک «را» و یا «واو» عطف و یا نشانی ویژه است، برطرف می نماییم. سپس جمله را قرارداده و با افزودن یک یا چند کلمه و یا حذف آن و یا جابهجایی…

آشنایی با چهارچوب روان و روشن نویسی در مکاتبات اداری

– روان و روشن نویسی از آنجا که نگارش، یکی از مهم ترین وسایل ایجاد ارتباطات در سازمانها و ادارات می باشد، شایسته است که به بهترین وجه از آن استفاده گردد. در این مورد ساده نویسی توصیه می شود. زیرا ساده و بی تکلف نوشتن در تفهیم و تفهم نقش…

توصیه هایی اصولی درباره کنترل ویرایش بهره گیری از منابع

تقسیم بندی منطقی تهیه کننده باید برای تهیه یک نامه، پیش تر موضوعات و مطالب مورد نظر برای تحریر را فهرست کند و با تنظیم دوباره فهرست مزبور بر اساس اولویت ها، چارچوب نامهٔ خود را آماده سازد. این عمل باعث می شود که هیچ مطلبی از قلم…

تحلیل المان محدود و نحوه عملکرد آن

تغییر در اندازه گردنه پروتز ابعاد طراحی شده برای گردنه پروتز نیز از اهمیت زیادی برخوردار استه با توجه به بررسی های انجام شده مشخص شده است که با کاهش قطر گردنه پروتز میزان رنج حرکت افزایش می یابد و از نظر نیرویی باعث تمرکز تنش بیشتر می…

تعیین کیفیت سطحی کاشی و سرامیک

پردازش تصویر امروزه با گسترش روزافزون روشهای مختلف اخذ اطلاعات گسسته مانند پویشگرها و دوربین های دیجیتالی، پردازش تصویر کاربرد فراوانی یافته است. تصاویر حاصله از این اطلاعات کم و بیش همراه مقداری نویز بوده و در مواردی نیز دارای مشکل…

آشنایی با فرآیند تولید محصولات خام

در یک بازار کشاورزی شاخص، فرآیند تولید محصولات خام بوسیله تعداد زیادی از کشاورزان صـورت می گیرد که بصورت منطقـه ای پراکنـده شـده انـد. ایـن تولیدکننـدگان بـصورت گیرنـدگان قیمـت کطططبض جکطکفهص عمل می کنند. محصول خام حجیم و یا فاسد شدنی…