مهم ترین عوامل تاثیر گذار در بازار پسته ی ایران

قیمت در بازار پسته در مجموع ۳۴۳ کشاوز و ۲۵۲ تاجر پسته مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به اینکه از هـر پاسـخگو، قیمـت فروش چند نمونه پسته مورد پرسش قرار گرفت، در مجموع قیمت فروش ۵۳۶ نمونـه پـسته توسـط کـشاورز و ۲۶۴ نمونه پسته فروخته شده…

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ در اروﭘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ، (ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ) ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺷﮕﺮﻓﻲ در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻓﻨﺎوری ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ، ﻃﻮری ﻛﻪ دوران ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ را ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب ﺳﻮم ﻓﻨﺎوری ﻳﺎ دوران اﻧﻘﻼب در ﻣﻴﻜﺮواﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻧﺎﻣﻴﺪه اﻧﺪ.…

رهبری زهراگین و عوامل اثر گذار در ایجاد آن

سازمان پدیده ای اجتماعی است که دارای ابعاد مختلفی بوده و انسان در آن دارای جایگاه ویژه ای است. در واقع، امروزه منابع انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه های سازمان مطرح بوده و نگاه هزینه ای به آن ها در حال از بین رفتن است. منابع انسانی شایسته…

دانلود مقاله بررسی تطبیقی جایگاه آرمانی وطن نزد شعرای مهجر شمال و مهجر جنوب

مقاله بررسی تطبیقی جایگاه آرمانی وطن نزد شعرای مهجر شمال و مهجر جنوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۲۳ تا ۵۴ منتشر شده است.نام:…

دانلود مقاله تعیین رابطه تمایز یافتگی خود، هوش هیجانی و رضایت زناشویی درمراکز مشاوره شهر شاهرود…

مقاله تعیین رابطه تمایز یافتگی خود، هوش هیجانی و رضایت زناشویی درمراکز مشاوره شهر شاهرود (ترنم، صبا، روزبه، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱…