المان ها و مبلمان های موجود در فضای شهری پوتراجایا

المان ها و مبلمان های موجود در فضای شهری پوتراجایا -۱ نشانه ۷۸ متری میدان مرکزی مرکو تاندا یادآور تولد شهر پوتراجایا است. سه ضلع حجم مخروطی مرکز یادآور سه اصل طراحی شهر، خدا، انسان و طبیعت است. تکنولوژی بالا و…

ارائـه راهـکارهای زیبا سازی و ساماندهی فضاهای شهری بر مبنای هویت و تاریخ شهر

نتیجـه گیـری با توجه به مباحث بیان شده در حوزه ساماندهی و زیبا سازی فضاهای عمومی و تاثیر آن بر توسعه گردشگری شهری، باید بیان کرد صنعت گردشگری در حوزه شهری یک صنعت نوپا می باشد در حوزه مدیریت اجرایی شهرها باید تأکید…

بررسی روشهای موثر در حذف رسوبات

استان گیلان در زمره رسوب خیزترین مناطق در دنیا به شمار میرود. به گونه ای که دبی ویژه رسوب برای حوزه آبریز پلرودبراورد شده است . سد مخزنی پلرود از نوع خاکی بوده و برروی رودخانه پلرود در استان گیلان احداث …. این سد در…

معیاری جهت ارزیابی فلاشینگ موفق بر مبنای مفهوم ظرفیت پایدار

اگر  ١ < SBR  میتوان انتظار داشت که تعادل رسوبات برقرار شده بنابراین فلاشینگ نقشی تعیین کننده در تخلیه رسوبات مخزن خواهد داشت معیاری جهت ارزیابی فلاشینگ موفق بر مبنای مفهوم ظرفیت پایدار ظرفیت پایدار مخزن به عنوان…

تعریف معیارهای عرض فلاشینگ

۱- مقدار جریان برای شستن رسوبات و تعادل آنها کم می باشد. به علت آنکه تخلیه ناقص مخزن نیز میتواند باعث ایجاد تعادل در رسوبات گردد، باید تعریف جدیدی از نسبت تعادل رسوب (SBR) داشته باشیم . این نسبت میتواند به عنوان…

مهمترین مانع بر سر اجرایی شدن رفع مشکل ترافیک در کلان شهرها

 مقدمه در دنیای متمدن کنونی با افزایش ترافیک در کلان شهرهای دنیا، رفع مشکل ترافیک از جمله مسائل مهم و حائز اهمیت میباشد. استفاده از این تابلوها در سطح شهر به روانسازی ترافیک و رفع گرههای ترافیکی تشکیل شده در سطح شهر…

آشنایی با نام های دیگر تکنولوژیVMS

در استفاده از اینگونه تابلوها هزینه های نیز وجود دارند که شامل هزینه تهیه و خرید، هزینههای مربوط به استفاده از آنها و نیز هزینه نصب،تعمیر و نگهداری میباشند. اما این مقدار بطور چشمگیری به نوع تابلوها و اطلاعات صحیح…

چراهای ایجاد VMS

ارزیابی سه اصل اولیه اهداف VMS هدف از استفاده از VMS فراهمکردن اطلاعات اجباری و یا کمکی برای رانندگان در جادهها در ارتباط با موقعیتهای پیشرو و یا اتفاقاتی که در نزدیکی آنها رخ داده است، میباشد. در رابطه با ازدحام،…

کاربردهای احتمالی VMS

کاربردهای احتمالی VMS مثال هایی از استفاده محتمل VMS عبارتند از: اطلاع رسانی در مورد پایان یک مسیر (شامل سیستمهای جزر و مد) و سرعت تردد مناسب در یک مسیر خطرات کلی مسیرهای پرازدحام (ترافیک کند و یا توقف ترافیکی در…

موارد استفاده از از VMSها برای رانندگان

   آثار تقاضا تعیین مقدار مزایای این نوع تابلوها کاری دشوار است و شواهد دقیق کمی در مورد اثر تقاضا وجود دارد. از VMSها اغلب برای اطلاع رسانی به رانندگان در مورد ازدحام، اتفاقات پیشرو و تأخیرهای غیرمنتظره استفاده…