نتایج بکارگیری سیستمهای اطلاعات پارکینگ (PGI)

بکارگیری سیستمهای اطلاعات پارکینگ (PGI) میتواند ازدحام ناشی از جستجو برای جای پارک را هنگامی که تقاضا برای پارکینگ بیشتر از عرضه محلی میشود را کاهش دهد. این کار با هدایتکردن رانندگان به محلهای پارکینگی جایگزین…

انواع پیام های مختلف VMS

فناوری VMS میتواند جهت بهبود روانی ترافیک و ایمنی رانندگان مورد استفاده قرار بگیرد. گزارش نهایی کوپر و میشل تحت عنوان ایمنی و مؤثربودن استفاده گسترده تر از VMS این نتایج را ارائه داد کوپر و میشد ۲۰۰۲ رانندگان…

اثر سیستم هاي راهنمایی در سفر بر سرعت رانندگی

چاترجی و همکاران در سال 1999 مطالعه اي راجعبه میزان مفیدبودن VMS در لندن صورت دادند. هدف تابلوها اطلاع رسانی به رانندگان در مورد وقایع برنامهریزيشده و مشکلات رایج شبکه جادهاي است. بمنظور راهنمایی در مورد سرمایه…

بررسی علل ورشکستگی

مقدمه: امور تجاری بر پایه دو اصل سرعت و اعتبار جریان دارد و تجار نمی توانند قبل از انجام هر معامله در مورد وضع مالی تاجر طرف معامله خود بررسی کافی بنمایند و اصولا معاملات آنها بر اساس اعتماد به یکدیگر صورت می پذیرد.…

چگونگی تعیین دارایی تاجر ورشکسته

پس از آگهی، طلبکاران و کسانی که نسبت به اموال تاجر ورشکسته ادعایی دارند باید طلب یا ادعای خود را اعلام کنند تا مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرد. اگر طلب مسلم و قبول شد، مدیر تصفیه باید در روی سند، قبول شدن آن را قید و…

تحلیل قانون دعوت از بدهکاران تاجر در لمور تصفیه دیون تاجر

 دعوت از بدهکاران تاجر به همان طریقی که در مورد بستانکاران گفته شد، در آگهی از بدهکاران تاجر نیز دعوت می شود که در مهلت مقـرر در بنـد 2 ماده 24 قانون اداره تصفیه خود را معرفی کنند. در نهایت در حالی که قانون گذار…

منظور از اشخاص در دعوت از سایر اشخاص قانون تصفیه امور ورشکستگان چه کسانی هستند؟

با توجه به اصل شخصی بودن جرائم و اینکه مدیران شخص حقوقی وکیل شخص حقوقی تلقی می شوند، بـا نبـودن نـص در این مورد باید چنین نظر داد که مدیران، به لحاظ تخلف از بند 3 ماده مذکور، قابل مجازات نیستند. ایـن مـورد از مـوارد…

اقدامات لازم برای اعلام ورشکستگی

hگر مال شخص ثالثی در قبال طلب طلبکاری از ورشکسته در رهن باشد، مال ارزیابی شده و این قسمت، جزء طلب بسـتانکاران قید می گردد تا در صورتی که مال مورد رهن قبل از تقسیم وجوه حاصله به فـروش رسـیده و بسـتانکار بـه حـق خـود…

تفاوت بین طلبکاران در قانون تجارت ایران

برعکس، در حقوق ما از همان ابتدا قانونگذار تفاوتی میان طلبکاران قائل نشده است و کلیه آنان، اعـم از طلبکـاران دارای حـق رجحان، دارای وثیقه، یا طلبکاران عادی باید تشریفات اعلام را رعایت کنند. این راه حل منطقی است و با…

شکل اعلام طلب طلبکاران در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه

بند سوم: شکل اعلام نه در قانون اداره تصفیه و نه در قانون تجارت شکل خاصی برای اعلام طلب طلبکاران پیش بینـی شـده اسـت. بنـابراین اعـلام طلب ممکن است به طور کتبی به اداره تصفیه ارسال شود، یا در اولین جلسـه ای کـه بـرای…