تحلیل شاهنامه فردوسی به عنوان یکی از آثار بزرگ جهانی

– پیش درآمد و پیشینه پژوهش نقد روانکاوی گونهای از نقد ادبی به شمار میآید که برخی از شیوههای روانکاوی را برای تفسیر متون ادبی به کار میبرد. روانکاوی در درجهی نخست کارکردی ادبی ندارد، بلکه شیوهای بالینی و درمانی است.…

تعریف عقدهی حقارت از دید آدلر

ناتوانی در غلبه بر احساس حقارت سبب تشدیـد و تقویت این احسـاس شده و منجـر به شکـلگیری عقدهای میشود که آدلر از آن به عنوان عقدهی حقارت2 نام میبرد (شولتز، .(144 :1383 وی در آخرین نوشتههایش در مورد آن میگوید »عقدهی…

سرچشمه و منبع برتری جویی از نظر آدلر

تلاش برای برتری؛ هدف غایی: برتریجویی از احساس حقارت سرچشمه میگیرد و این دو از هم جداشدنی نیستند. (سیاسی، (85 :1389 آدلر مفهوم تلاش برای برتری را به عنوان هدف غایی تلاش آدمی و واقعیت اساسی زندگی در نظر دارد. برتری…

علت کینه توزی شغاد برادر رستم در شاهنامه

طرد و جداشدن از خانواده در سن جوانی: شاید بتوان گفت مهمترین عامل در شکلگیری عقده حقارت در شغاد دور شدن از سرزمین پدری باشد. در حالیکه رستم همیشه در سیستان بوده و فرمانروای مقرّ پدر بوده است. زال ابتدا از تولّد شوم…

سرانجام شغاد و رستم در شاهنامه فردوسی

تنفّر و انتقامجویی:تنفّر در وجود شغاد نه تنهـا نسبت به رستم بلـکه نسبت به زال به حـدی است که سبب میشود او برادری را بکشد که میداند، دوستدار اوست. چنانکه از همین علاقه رستم به سـود خود بهـره میبرد و به شاه کابل…

علل به وجود آمدن حس حسادت در شخصیت شغاد شاهنامه

حسادت:زمانی که فرد تصورّ کند که مورد بیمهری و بیتوجّهی شده یا فکر کند مورد تبعیض قرار گرفته، حسادت در او پدید میآید. حسادت نتیجه گمان منفی فرد نسبت به نوع رفتار دیگران نسبت به خودش است که در این صورت جنبهی تخریب…

بررسی صحنه هایی از داستان رستم و شغاد

لاترس و هراس: هر گـاه »تـرس در اعمـاق ضمیـر فـرد دارای عقدهی حقـارت خانه کنـد و او از گروه آدمهای ستیزهجو و متجاوز باشد، در این صورت برای رهایی از احساس ترس و حقارت و تحمیلشخصیّت خویش بر دیگران، رفتاری جسارتآمیز و…

نخبگان علمی برگزیده جایزه بنیاد فرهنگی البرز مشخص شدند

حیدر ارشدی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، با تاکید بر اینکه آیین (ویژه نیمه اول امسال) قدردانی از ۶۰ نخبه علمی انتخاب شده کشور در روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت در هتل ارم تهران برگزار خواهد شد، اظهار داشت: در این آیین پنج دانشمند در رشته های علوم

کدام هنرمندان را در سال 1400 از دست دادیم؟/ از فتحعلی اویسی تا علی سلیمانی و ارشا اقدسی

خبرگزاری فارس-گروه رادیو و تلویزیون، مائده سادات میرفندرسکی: تا چشم کار می‌کند تو را نمی‌بینم/ دلم نمی‌آید نام رفتگان را از دفتر نازک تلفن خط بزنم. هرچه به روزهای آخر سال نزدیک‌تر می‌شویم، بیشتر از هر زمان دیگری جای خالی افرادی

حوادث ناشی از بارندگی در کشور رخ نداده است

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور گفت: در این چند روز که بارش باران و برف اکثر استان‌های کشور را دربر گرفته، مشکلات ترافیکی و حوادث ناشی از بارندگی‌ها در کشور رخ نداده است. به گفته شیرانی، رانندگان