آثار و نتایج عدم اعلام طلب طلبکاران

قاعدتاً در فهرست باید میزان طلب تا روز صدور حکم ورشکستگی و نیز تاریخ سررسید طلب مشخص شود هرگـاه طلـب دارای وثیقه یا حق رجحان باشد، این نکته نیز باید ذکر گردد. البته قید نکردن نکته اخیر، حق طلبکار نسبت به وثیقه یا حق…

حدود اختیارات اداره تصفیه برای رسیدگی امور ورشکسته

بنابراین پس از انقضای موعد مقرر در آگهی برای ارائه اسناد، اداره تصفیه به مطالبـات رسـیدگی نمـوده و تصـدیق، یـا رد مـی نماید. و جلب نظر متوقف را در صورتی که در دسترس باشد، خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهـارات…

راه های اعتراض به صورت مطالبات درج شده در آگهی

اعتراض به صورت مطالبات این صورت] صورت مطالبات[ از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران خواهد رسید و در اختیار کسانی که ادعای حقـی نسـبت بـه متوقف می نمایند گذاشته می شود. به بستانکاران مردود و همچنین بستانکارانی که حق…

هدف اساسی ازوضع قوانین و مقررات ورشکستگی در قانون تجارت

تعلیق تعقیبات شخصی بستانکاران  مبنای قاعده در حقوق مدنی هر کس باید مراقب منافع فردی خود باشد و در صورت اقدام فوری نسـبت بـه دیگـران در وصـول طلـب خـود شانس بهتری خواهد داشت اما در حقوق تجارت هدف اساسی قوانین و…

تغییرات قاعده تعلیق تعقیبات هنگام اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی

حکم دادگاه استان بر استواری حکم محکومیت صادر کننده چک بی محل از حیث جنبه عمومی و فسخ آن از حیث محکومیت در قبال مدعی خصوصی و رد دعوی او به اینکه (متهم 18 روز قبل از تقدیم دادخواست مدعی خصوصی متوقف شناخته شده و اقامه…

استثنائات وارد بر قاعده تعلیق تعقیبات شخصی بستانکاران

جانشینی مدیر تصفیه موجب رفع تکلیف طلبکاران نسبت به طلبشان به ورشکسته که به موجب قانون برقرار گردیده اسـت نمی شود. بنابراین، هرگاه ورشکسته ، ظهرنویس سند تجاری باشد، طلبکار برای استفاده از حقی که مـاده 249 قـانون…

بررسی اثر دعاوی شخصی در اداره ی امور ورشکسته

الزام دارنده سند تجارتی در مراجعه به دیگر مسئولان متضامن، زمـانی کـه متعهـد سـفته، بـراتکش یـا براتگیـر قبـول کننـده ورشکسته می باشد، بر اساس حکم آمره ماده 422قانون تجارت، محرز و مسلم است. علیهذا، اداره یا مـدیر…

تشریفات لازم جهت تعیین دارایی تاجر ورشکسته

-برای اینکه طلبکاری بتواند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را بنماید باید طلب او دین مسلم، که تشخیص این امر با دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی است، به علاوه لازم است موعد پرداخت طلب رسیده باشد. منتهای مراتب پس از صدور…

نحوه رسیدگی به مطالبات و قبولی آن ها از طرف اداره تصفیه

پس از آگهی، طلبکاران و کسانی که نسبت به اموال تاجر ورشکسته ادعایی دارند باید طلب یا ادعای خود را اعلام کنند تا مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرد. نحوه رسیدگی به مطالبات و قبولی آن ها از طرف اداره تصفیه بیشتر جنبه قضایی…

تفسیر متون ادبی با استفاده از شیوه های روانکاوی

چکیده نقد روانکاوی گونهای از نقد ادبی به شمار میآید که برخی از شیوه های روانکاوی را برای تفسیر متون ادبی بـه کـار میبرد. روانکاوی در درجهی نخست کارکردی ادبی ندارد، بلکه شیوهای بـالینی و درمـانی اسـت. بـا ایـنحـال…